Amacı: K.K.T.C. yurttaşlarının istihdam edilmelerinin teşvik edilmesi, K.K.T.C’de istihdam edilen müstahdemlere ve isteğe bağlı olarak İhtiyat Sandığı kapsamına giren işverenlerin sosyal güvenliklerinin sağlanması ve emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazandıkları zaman yatırımlarına karşılık emeklilik ikramiyesi verilmesidir.


Kurumun Sunduğu hizmetleri:

Normal Ödeme:

Kurumun sunduğu hizmetlerin başında belirli bir süre çalışıp, iş ilişkisi sona eren iştirakçilerin talebi halinde ödenmesidir. Bu konuda Ek I’de görülen form doldurularak müracaat edilmektedir. Bu form iki kısımdan oluşmaktadır. Çalışan hakkında bilgi ve işveren tarafından işten duruş ile ilgili beyan şeklindedir.
Daire ödenme dilekçesini aldıktan sonra erken ödenmeye hak sahibi ise ki bunlar “kadın iştirakçi doğum yapmış ise, erkek iştirakçi askere gitmiş ise, Sağlık Kurulu tarafından altı ay çalışamayacağı konusunda rapor almış ise, iştirak sahibi çalışma ilişkisini sonlandırıp, tam zamanlı yüksek öğretime başlamış ise veya 50 yaşını tamamlayıp 9000 iş günü yaşlılık primi ödenmiş ise” öncelikle dilekçe İç Murakabe Servisi’nin onayından geçirilir ve çalıştığı süreler açısından yatırım eksiğinin olup olmadığına bakılarak Ödeme Servisince ödemesi yapılır. Eğer müracaat sahibinin yukarıda sayılan erken ödenme sebeplerine haiz değilse dilekçesi geçici işsizlik süresi olan 6 ay bekletildikten sonra ödemesi yapılır.

¼  Ödemesi:

On beş yıl yatırımı olan iştirak sahibine Ek II’deki makdu forum ile müracaat etmesi halinde çalışıyor olması koşulu ile müracaat ettiği yıldan önceki yıl sonu itibarı ile mevcut birikimlerinin ödenmesi yapılmaktadır.
Yine bu konuda da dilekçe İç Murakabe Servisi’nden geçirilerek gerekli ödeme koşullarının mevcut olup olmadığı araştırılarak Ödeme Servisi’nce ödeme yapılır. İştirak sahibi adına hazırlanan çek arzu etmesi halinde istediği şube amirliğine gönderilerek teslimi oradan gerçekleştirilmektedir.

Fark Ödemesi:

Yasamız gereği iştirakçinin asgari yatırım oranı üzerinde on yıl süre ile yatırımının olması ve Ek III’de örneği verilen forum ile müracaat etmesi halinde yine müracaat ettiği yıldan önceki yıl sonu itibarı ile asgari yatırım oranı olan prim %4 ve depozit %4 kalacak şekilde yatırım fazlalığının iştirakçiye ödenmesi işlemidir.


Avans:

Bir iştirakçi iki yıldan fazla yatırımının olması veya müracaat ettiği yıldan önceki yıl içinde çalıştığı süreler açısından yatırımlarının eksiksiz yatırılması koşulu ile avans başvurusunda bulunabilir.

Ancak böyle bir müracaatın geçerli olabilmesi için daha önce aldığı avansın kendisi tarafından kapatılmış olması gerekmektedir.

Alınan avans ödenmemiş, Daire tarafından saptanan eşit taksitlerle ödenmesi gereken avans miktarlarının, taksit süresi  içinde  ödenmemesi  halinde,vade sonunda,  avans  borcu  ve  faizleri, teminat  olarak  tutulan  prim  ve depozit miktarlarından mahsup edilmek suretiyle avans hesabı kapatılır.

Avans borcu bu şekilde kapatılan bir iştirak sahibinin vade sonu kapatma işleminin yapıldığı tarihten itibaren üç(3) yıl süre ile avans talebi işleme konmaz.

Dilekçe alındıktan sonra yukarıdaki esaslar çerçevesinde değerlendirilerek, iştirakçi ile daire arasında bir avans (borç senedi) düzenlenip, çek hazırlanarak iştirakçiye teslim edilmektedir.