ÖDENME:  İştirak sahibi olmaktan çıkan bir iştirak sahibinin alacağına geçirilen prim ve depozit toplamından, baş vurusu halinde aşağıdaki şekilde ödeme yapılabilir.
1.    İki yıllık hizmetini ve emeklilik yaşını tamamlamadan istihdam edilen kişi olmaktan kendi isteğiyle çıkan bir iştirak sahibi, İhtiyat Sandığına yatırılan iştirak primlerinin tümünü faizleri ile birlikte gecici işsizlik süresi sonunda alabilir.
2.    İki yıllık hızmetini tamamlayan ve istihdam edilen kişi olmaktan,kendi isteğiyle çıkan veya bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen nedenler dışında işveren tarafından işine son verilen bir iştirak sahibi,prim ve depozitlerinin tümünü faizleriyle birlikte alabilir.
3.     İş Yasasında işverenin bildirimsiz fesih hakkını doğuran hallerin (hastalık hariç)gerçekleşmesi halinde iştirak sahibi İhtiyat Sandığına yatırılan primler toplamına ek olarak kendi hesabına yatırılan primler toplamına ek olarak kendi hesabına yatırılan depozitlerden, hızmet yıllarına göre düzenlenen ve aşağıda belirtilen yüzdeliklere göre yararlanır ve İhtiyat Sandığıyla ilişkisi kesilirken primlerine ek olarak depozitlerden doğan hakkı da faizleriyle birlikte ödenir. İki yılını tamamlamayana sadece prim+faizi ödenir.
 

İKİ

YILINI

TAMAMLAYAN

%

25

ÜÇ

YILINI

TAMAMLAYAN

%

30

DÖRT

YILINI

TAMAMLAYAN

%

40

BEŞ

YILINI

TAMAMLAYAN

%

50

ALTI

YILINI

TAMAMLAYAN

%

60

YEDİ

YILINI

TAMAMLAYAN

%

70

SEKİZ

YILINI

TAMAMLAYAN

%

80

DOKUZ

YILINI

TAMAMLAYAN

%

90

ON

YILINI

TAMAMLAYAN

%

100

 

 

 

 

 

         
 
4.    İştirak sahibinin sağlık durumu dolayısıyla istihdam edilen kişi olmaktan çıkması ve çalışarak hayatını
Kazanamayacağının sağlık Kurulu raporuyla saptanması halinde, primlerin ve hesabına yatırılan depozitlerin tümü, faizleri ile birlikte kendisine ödenir.(  altı ay geçici işsizlik süresini beklemez)
5.    İş azlığı nedeniyle işten çıkarılan ve altı ay geçici işsizlik süresi içinde iş bulamayan  müstahdeme, kendi iştirak primlerinin ve hesabına yatırılan depozitlerin tümü faizleriyle birlikte geçici işsizlik süresi sonunda ödenir.

6.      Evlenme veya doğum nedeniyle istihdam edilen kişi olmaktan kendi isteğiyle çıkan bir kadın iştirak sahibine, kendi iştirak primlerinin ve hesabına yatırılan depozitlerin tümü faizleri ile birlikte ödeneir. Ancak, evlenme veya doğum nedeniyle iştirak sahibi olmaktan çıkan ve İhtiyat Sandığı’ndan
            Ödenme talebinde bulunan bir kadın müstahdemin, evlenme veya doğum tarihinden önceki son üç ay ve evlenme veya doğum tarihinden sonraki ilk üç aylık süreleri kapsayacak şekilde toplam altı aylık bir süre içinden işten ayrılmış olmaksı ve evlenme Belgesi ile tesvik etmesi koşuldur. .(  altı ay geçici işsizlik süresini beklemez
7.    Öğrenim nedeniyle istihdam edilen kişi olmaktan kendi isteğiyle çıkan ve devamlı sürede (full-time) öğrenci  olduğunu öğrenim göreceği eğitim kuruluşundan alacağı bir belge ile kanıtlayan bir iştirak  sahibine, kendi iştirak primlerinin ve hesabına yatırılan depozitlerin tümü, faizleri ile birlikte ödenir. 

8.    Emeklilik hakkı kazandıran başka bir göreve geçen veya atanan ve bunu belgeleyen iştirak sahibi, İhtiyat sandığı kapsamından çıkar ve iştirak sahibine kendi iştirak primlerinin ve hesabına yatırılan depozitlerin tümü, faizleri ile birlikte ödenir.  Ancak öğrenime başlama tarihinden önceki son üç ay ve öğrenim tarihinden sonraki ilk üç aylık bir süre içinde işten ayrılmış olması koşuldur.

9.    Askerlik  ödevinin yerine getirilmesi(bedelli askerlik hariç) amacıyle istihdam edilen kişi olmaktan çıkan bir iştirak sahibi, İhtiyat Sandığı kapsamındançıkarılan ve kendi iştirak primlerinin ve hesabına yatırılan depozitlerin tümü, faizleri ile birlikte kendisine ödenir. Ancak askerlik ödevine başlamadan önceki son üç ay içinde işten ayrılması koşuldur.  

10.    Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında bulunup 60 (altmış) yaşını aşanlarla diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi olanlardan 55 (elli beş) yaşını aşan kişiler ile emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazananlar veya 50 (elli) yaşını tamamlayan ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca 9000 (dokuz bin) gün yaşlılık ve malullük primi ödeyen kişilerin başvurusu halinde, hesabına yatırılan prim ve depozitlerin tümü faizleri ile birlikte kendilerine ödenir.  Ancak emeklilik yaşını aşan ve bu fıkra kuralları uyarınca kendisine ödeme yapılan iştirak sahibinin yatırımlarına devam etmesi halinde, ikinci ve daha sonraki ödemelerinde işten ayrılmış olmak koşulu aranır.

11.    Bu maddenin (1)’inci, (2)’nci ve (4)’üncü fıkraları kuralları uyarınca ödenmeye hak kazanmış iştirak sahiplerine yapılacak ödemeler, geçici işsizlik süresi sonunda işleme konur.
         Geçici işsizlik süresi, işten ayrılma tarihinden itibaren kesintisiz olarak çalışılmayan altı aylık süreyi kapsar.